2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση

9-10 Μαίου 2014, Ιωάννινα

Το 2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαίου του 2015 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επικεντρώνεται στην μετασχηματιστική φύση των σύγχρονων σχολείων στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Ειδικότερα, το συμπόσιο διερευνά τις αφηγήσεις και τα ρεπερτόρια της διδασκαλίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην πρώιμη παιδική ηλικία. Μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές από διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα θα συμπληρώσουν την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς που δύναται μεταβάλλουν σύγχρονα σχολεία και τους μαθητές τους.
Προπομπός του 2ου Συμποσίου είναι η Διεθνής Συνάντηση Προσχολικής Εκπαίδευσης για τη Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και τη Μάθηση στην Παιδική ηλικία που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Μαίου 2014. Στόχος της διεθνούς Συνάντησης Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι η ενδελεχής διερεύνηση των πτυχών της λειτουργίας του σύγχρονου Νηπιαγωγείου που παραπέμπουν στο είδος της μάθησης που είναι απαραίτητη για τον 21ο αιώνα.
Οι ακαδημαϊκοί, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες της Προσχολικής Παιδαγωγικής που θα συμμετέχουν από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα εξετάσουν την αρχιτεκτονική, το είδος επικοινωνίας, τις διυποκειμενικές σχέσεις, τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, τις σχέσεις κατοχής της γνώσης, καθώς και τα επιστημολογικά, παιδαγωγικά και ηθικά νοήματα της εκπαίδευσης που απευθύνεται στην προσχολική ηλικία.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συζήτηση της έννοιας της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης για την προσχολική ηλικία και της παραγωγής της μάθησης από μαθητές και εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της διαπολιτισμικότητας.
Στη μετασχηματιστική εκπαίδευση νοηματοδοτούνται εκ νέου και διευρύνονται ο χώρος και ο χρόνος της μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της διά βίου και διευρυμένης μάθησης. Ο εκπαιδευτικός καθίσταται σχεδιαστής μαθησιακών εμπειριών, επιτρέποντας έτσι τον οριζόντιο διάλογο και τη διαδραστικότητα μεταξύ των μαθητών, αλλά και του ιδίου του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Τα σχολεία οκοδομούνται στη βάση των κοινοτήτων μάθησης και στοχεύουν μέσα από τις συνέργειες και τον αναστοχασμό, στη σφαιρική κοινωνικοπολιτισμική και συνεργατική μάθηση εστιάζοντας την προσοχή τους στις νέες ικανότητες των σύγχρονων μαθητών προκειμένου αυτοί να μπορούν να διαχειριστούν τη ρευστότητα και την αμφισημία της κοινωνικής αλλαγής.

Οι Θεματικοί άξονες της συνάντησης εστιάζουν:


Οι εισηγήσεις της Συνάντησης θα αποτελέσουν τη βάση για επερχόμενη δημοσίευση.


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής


Μαρία Σακελλαρίου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Ευγενία Αρβανίτη,
Λέκτορας
Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Μάθηση μέσω Σχεδιασμού στην Ελλάδα
ΤΕΕΑΠΗ,
Πανεπιστήμιο Πατρών