Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής

Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής (ΣΠΠ)

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι οι χώροι ακαδημαϊκής σκέψης, διεπιστημονικής έρευνας, επαγγελματικής τεκμηρίωσης και αναστοχαστικού διαλόγου για την εκπαίδευση και την παιδαγωγική στην παιδική ηλικία. Τα Συμπόσια συνδέουν την τοπική ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο εξετάζοντας και την πρακτική τους εφαρμογή. Επίσης συνδυάζουν διαφορετικές αφηγήσεις της επίσημης επιστημονικής γνώσης, οι οποίες αναθεωρούνται μέσα σε μια δυναμική κοινότητα ακαδημαϊκών κριτών και ομίτιμης μάθησης. Απώτερος στόχος είναι η δημοσίευση ερευνητικών πορισμάτων και παιδαγωιγκών πρακτικών στο Περιοδικό Προσχολική Παιδαγωγική & Διαφορετικότητα. Το πεδίο εφαρμογής των Συμποσίων επικεντρώνεται γύρω από την έρευνα και τις αφηγήσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική, την επαγγελματική εκπαίδευση, τις κοινότητες μάθησης, τη διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμικότητα.

Πιο συγκεκριμένα στα Συμπόσια:

Οικοδομούν Κοινότητες Μάθησης

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής συνδέουν διάφορα πανεπιστήμια σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν ισχυρό διεπιστημονικό ακαδημαϊκό δίκτυο για την Προσχολική Παιδαγωγική. Αυτό γίνεται μέσα από τη συνδιοργάνωση των Συμποσίων από διαφορετικό κάθε χρόνο Ίδρυμα και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, και τις επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής στις οποίες συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες, σχολεία και σύλλογοι γονέων. Έχουμε συνεργαστεί με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμούς όπως:

Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επαγγελματική πρακτική και τη σχολική κοινότητα

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής προσφέρουν ένα παγκόσμιο φόρουμ όπου ερευνητές, φοιτητές, εμπειρογνώμονες /επαγγελματίες της εκπαίδευσης και διευθυντές των σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να παρουσιάσουν τις (ερευνητικές) προτάσεις τους και μια καλύτερη παιδαγωγική πρακτική και εφαρμογή.

Στα Συμπόσια καλωσορίζουμε την καινοτομία στις παιδαγωγικές μεθόδους και την εφαρμογή νέων πρακτικών που θα φέρουν κοντά την ακαδημαϊκή έρευνα και τη ζωή στα σχολεία, όπως:

Έρευνας για μια μετασχηματιστική παιδαγωγική

Τα Συμπόσια επικεντρώνονται στην μετασχηματιστική εκπαίδευση, στην αναστοχαστικότητα και την αλλαγή μέσω της σκόπιμης εμπλοκής της διαφορετικότητας στη διαδικασία της μάθησης. Ο διάλογος και ο προβληματισμός είναι σημαντικά στοιχεία στη διαμόρφωση των σημερινών σχολείων. Η διαφορετικότητα είναι επίσης μια σημαντική πηγή μάθησης, μαις μάθησης που συντελείται παντού (σε άτυπα, μη τυπικά και τυπικά περιβάλλοντα). Ενθαρρύνουμε τη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του ρόλου της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Αντιλαμβανόμαστε τους εκπαιδευτικούς και τους επαγεγλματίες και ερευνηές της εκπάιδευσης ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, επιζητούμε την έρευνα για: